Kirjautumistiedot
Perustiedot

1.KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN

Alihankinta.info (jäljempänä Palvelu) on Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy :n (jäljempänä RTOY) tuottama ja verkossa julkaisema palvelu. Palvelu on verkkopalvelu alihankinnan ostajille ja tarjoajille (jäljempänä Asiakkaat)

Näitä käyttöehtoja sovelletaan RTOY:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Palvelua. Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

2. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Sopimus Palvelun tai sen tietyn osan käytöstä syntyy, kun Asiakas on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan Palveluun ja hyväksynyt käyttöehdot tai kun Asiakas muutoin ryhtyy käyttämään Palvelua. Myöhemmin tilattavat palvelut tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Palvelun toimittaminen ja käyttöönotto: RTOY toimittaa Palvelun Asiakkaalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelun käyttö voi joiltain osin tapahtua käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla ja voi edellyttää rekisteröitymistä.

RTOY:llä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Mikäli RTOY lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Asiakkaalle, sitoutuu RTOY palauttamaan Asiakkaalle määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että Asiakas ilmoittaa RTOY:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

RTOY voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt Palveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida Palvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

4. PALVELUN TOIMINNALLISUUS JA MUUTOKSET PALVELUISSA

4.1 Yleinen toiminnallisuus

RTOY tuottaa Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla. Palvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa sopimuksessa tai muutoin määritellyistä ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla Palvelun käytön. RTOY ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. RTOY:llä on oikeus tehdä Palveluun, sen tekniikkaan, sisältöön ja käyttöön vaikuttavia muutoksia.

4.2 Palvelun keskeyttäminen

RTOY:llä on, sen lisäksi mitä muualla tässä sopimuksessa on sanottu, oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta poistaa sellainen materiaali, jonka kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka muutoin ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa Palvelun muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai RTOY:tä taikka on muutoin sopimuksen tai käyttöehtojen vastaista.

5. TIETOTURVALLISUUS

Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. RTOY ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä. Asiakas vastaa itse tietokoneidensa, tietojärjestelmiensä, lähiverkkonsa tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista.

6. HINTA JA MAKSUEHDOT

Maksullisen palvelun hinnat päättää RTOY. Maksullisen palvelun hinta määräytyy kulloinkin voimassaolevan RTOY:n hinnaston mukaan, ellei Maksullisen palvelun hinnasta ole muutoin nimenomaisesti muuta sovittu.

7. SOPIMUKSEN EHTOJEN MUUTTAMINEN

7.1 Muutokset sopimuksen ehdoissa

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat nähtävissä Palvelun kotisivuilla. RTOY:llä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun välityksellä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja maksullisia palveluja. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelun välityksellä. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Asiakas sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja.

7.2 Lainsäädäntö- ja viranomaistoimista johtuvat muutokset

RTOY:llä on lisäksi oikeus muuttaa sopimusta, mukaan lukien hintoja ja laskutusperusteita lainsäädännön, verojen (kuten arvonlisäveron) ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, RTOY:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

8. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

8.1 RTOY:n vastuusta ja vastuunrajoituksesta

RTOY on vastuussa Asiakkaalle RTOY:n tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. RTOY on korvausvelvollinen vain siltä osin kuin Asiakkaan kärsimä vahinko ylittää tämän sopimuksen mukaisesti Asiakkaalle mahdollisesti annetun hyvityksen. RTOY ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tuotantotappiosta, tiedon ja tulojen menetyksestä, toiminnan keskeytyksistä ja niistä aiheutuneista tappioista. RTOY:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu, mahdollinen hyvitys mukaan luettuna, aina enintään Asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään. Vahingonkorvausta on vaadittava RTOY:ltä kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai Asiakkaan olisi pitänyt havaita vahingonkorvauksen peruste. RTOY vastaa Palveluun itse tuottamastaan sisällöstä. RTOY ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

RTOY ei ole vastuussa Asiakkaalle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Asiakkaan toimesta tapahtuvasta Palvelun vääränlaisesta käytöstä tai kytkemisestä, Asiakkaan huolimattomuudesta, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuualueeseen kuuluvasta seikasta tai muusta RTOY:n vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä ja puutteellisuuksista.

Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on Asiakkaan vastuulla. Asiakkaalla on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa.

Ylivoimainen este

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy.

9. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat RTOY:llä tai sen sopimuskumppaneilla, lukuun ottamatta Asiakkaan tai kolmannen osapuolen palveluihin tuottamaa materiaalia. Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman RTOY:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

10. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

10.1 Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa. Maksullisia palveluja koskevilta osin sopimus on voimassa tilatun jakson ellei nimenomaisesti ole muuta sovittu. Asiakkaan mahdollisesti jo suorittama suoraan irtisanottavaan maksulliseen palveluun kohdistuva palvelumaksu hyvitetään siltä osin kun maksu kohdistuu sopimuksen päättymisajankohdan jälkeiseen aikaan.

10.2 Sopimusrikkomus

Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on Palvelun vastaanoton ja pääsyn estämisestä sanottu, RTOY:llä on oikeus asiasta ennalta ilmoittamatta estää Asiakkaan pääsy Palveluun ja/tai kirjallisesti purkaa sopimus välittömin vaikutuksin (kokonaan tai osittain), mikäli Asiakas rikkoo sopimusta eikä korjaa rikkomustaan viivytyksettä RTOY:ltä huomautuksen saatuaan. Jos rikkomus on olennainen, pääsy Palveluun voidaan estää ja/tai sopimus voidaan purkaa välittömästi ilman korjauskehotusta. Palvelun vastaanoton ja pääsyn estäminen ei vapauta Asiakasta palvelumaksujen maksamisesta. RTOY:llä on oikeus purkaa sopimus etenkin, jos 1) Asiakas on syyllistynyt maksuviivästykseen eikä ole 14 päivän kuluessa maksukehotuksen saatuaan maksanut erääntynyttä saatavaa; 2) Asiakas on tallentanut Palveluun olennaisesti virheellistä tietoa.

11. ASIAKASTIEDOT

11.1 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa RTOY:lle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa asiakkaan tietojen muutoksista Palvelussa. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös Asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Asiakkaan palveluun lisäämä sisältö on pääsääntöisesti julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä. Tärkeän poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat Asiakkaan rekisteröintitiedot. Asiakkaan pakollisista rekisteröintitiedoista ainoastaan käyttäjätunnus (sähköpostiosoite) on julkinen tieto.

11.2 Henkilötietojen käsittely

RTOY käsittelee rekisteröityneiden Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

12. ERIMIELISYYDET

RTOY:n ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeudessa.

13. MUUTA

13.1 Sopimuksen siirto

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle ilman RTOY:n suostumusta. RTOY:llä on oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. RTOY:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta RTOY:n ei tarvitse erikseen ilmoittaa. RTOY:llä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

14.5 Ehtojen voimassaolo: Nämä ehdot tulevat voimaan 1.6.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi. RTOY pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja.

14.6 Muu lainsäädäntö: Tällä sopimuksella ei rajoiteta Asiakkaalle muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

14.7 Asiakkaan vakuutus: Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttöehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia muita sopimusehtoja.

HINNASTO 1.4.2020

Hakupalvelun käyttö ja tarjouspyyntöjen tekeminen palvelussa on maksutonta.

Yrityksen rekisteröiminen hakutietojen tallentamiseksi palveluun sekä lisänäkyvyyden tilaaminen yritykselle on maksullista. Maksullisen palvelun hinta määräytyy tämän hinnaston mukaan, ellei palvelun hinnasta ole muutoin nimenomaisesti muuta sovittu.

Yrityksen tietojen esittäminen palvelussa maksaa 250 € / vuosi + alv, joka sisältää mahdollisuuden yritystietojen rekisteröintiin palveluun ja tarjouspyyntöjen vastaanottamiseen. Lisänäkyvyys (250 € / v + alv) sisältää mahdollisuuden kuvien ja yrityskuvauksen tallentamiseen. Palvelut laskutetaan alkavalta 12 kk:lta etukäteen.

Robottivarmennus